Onafhankelijke Schade Expertise Bij Onverhoopte Schade

bbci-frijwijk-27Externe invloed zorgen er in sommige gevallen voor dat bijvoorbeeld je huis of kantoorpand schade oploopt. Dit is in alle gevallen uitermate vervelend. Zeker wanneer je zelf niet voldoende technisch onderlegd bent om de schade goed te kunnen beoordelen, laat staan de herkomst en gevolgen vast te stellen. In dat soort gevallen is daarom altijd aan te raden om een schade expert in te schakelen die op een onafhankelijke wijze als deskundige kan optreden. De procedure die in dit geval dient te worden doorlopen bestaat uit een aantal opeenvolgende fases.

Kies een gerenommeerde schade expert

Bij beschadigingen aan gebouw en/of infrastructuur gaat het meestal om forse bedragen die grote impact kunnen hebben op u en de mogelijke veroorzaker. Kies daarom voor een expert van naam en kies niet bij voorbaat de goedkoopste in de markt. Ervaring is hierbij een belangrijk sleutelwoord. Experts die al geruime tijd in het werkveld actief zijn kunnen u hierbij beter begeleiden. Schade expertises zijn zeer belangrijk aangezien dit gedaan moet worden door een onafhankelijke bron.

Wanneer de expert aan zijn of haar opdracht begint zal deze in de eerste plaats een uitgebreid onderzoek uitvoeren in en rond het beschadigde object. Door zoveel mogelijk informatie te verzamelen kan deze namelijk een beter oordeel geven over de omvang van de schade. Hierbij kan het heel goed zijn dat u ook gevraagd wordt om verschillende informatie te verstrekken. Alles om een zo volledig mogelijk beeld van de situatie te kunnen krijgen.

De experts beschikken over een toereikende bouwkundige kennis en kunnen hierdoor een goede raming maken van de omvang van de schade. Hierbij worden niet alleen de zaken meegenomen die direct in het oog springen, maar ook mogelijke onzichtbare gevolgen die in een later stadium wel in de herstelwerkzaamheden zullen moeten worden meegenomen.

Vaststellen oorzaak

Elk schadegeval heeft een oorzaak. Op basis van de informatie uit het onderzoek en verklaringen van betrokkenen zijn de experts in staat om de daadwerkelijke oorzaak van de geconstateerde schade te bepalen. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces, want uiteindelijk zal de veroorzaker verantwoordelijk worden gesteld voor het betalen van de herstelwerkzaamheden. Vooral verzekeraars hechten veel waarde aan dit gedeelte van het rapport van de schade-expert.

Omvang herstelwerkzaamheden

U heeft natuurlijk graag dat de schade die is veroorzaakt ook daadwerkelijk zal worden hersteld. Meestal zijn dit kostbare trajecten en op basis van het voortraject zal de expert een raming maken van de omvang van de herstelwerkzaamheden en een indicatie geven van de kosten die dit met zich mee zal brengen. Deze kosten zullen uiteindelijk in rekening worden gebracht bij de veroorzaker van de schade of zijn / haar verzekeringsmaatschappij. Uiteindelijk blijft de raming van de kosten een subjectieve benadering, omdat dit altijd afhankelijk is van degene die deze werkzaamheden zal gaan uitvoeren. Wel is de experts in staat om op bouwkundig gebied aan te geven welke handeling moeten worden verricht om de schade volledig te kunnen herstellen.

Rapportage

Alle bovenstaande handelingen worden door de schade expert weergegeven in een rapport dat aan het eind van het proces wordt overhandigd. Op basis hiervan kan door de eigenaar van het object worden bepaald hoe het vervolg van het proces er uit ziet. Op basis van het rapport kan er contact worden opgenomen met de veroorzaker van de schade en de betrokken verzekeringsmaatschappijen. Gezamenlijk kan vastgesteld worden hoe het herstel daadwerkelijk plaats zal vinden. Het werk van de schade expert houdt in dit stadium op.

Mogelijkheid tot second opinion

Het kan heel goed mogelijk zijn dat de veroorzaker of zijn verzekeringsmaatschappij het niets eens is met de hoogte van de vastgestelde schade en de vereiste herstelwerkzaamheden. In dat geval heeft deze partij altijd de mogelijkheid om een andere schade expert in te schakelen om een second opinion uit te laten voeren. Deze voert dezelfde procestappen uit zoals hierboven staat beschreven en komt tevens met een rapport. Op deze manier kan bepaald worden of de eerste expert tot een juiste en voldoende secure raming van de kosten is gekomen. Wanneer de rapporten op hoofdlijnen overeenkomen zal de informatie in deze rapporten leidend blijven.

Kies hierom altijd voor een expert die weet wat hij of zij doet en die u goed kan begeleiden in dit complexe proces. Ook zijn er veel experts die ook bij juridische conflicten inzake schades kan bemiddelen. Dit neemt u veel werk uit handen en de uiteindelijke kosten worden vaak ook nog door de verzekeraar van de veroorzaker voor haar rekening genomen.